Wettelijke informatie

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief
Verkorte naam: SOC21

E-mail: bestuur@soc21.nl
Website: http://www.soc21.nl/
Kamer van Koophandel Amsterdam: KVK 75736500
RSIN: 8603 79048
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Bankrekening: NL94 SNSB 0787 4947 12

De leden van het Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. (statuten art 7.3)

Doel & Middelen

(uit de Statuten)
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het organiseren en steunen van expert workshops/conferenties op basis van literatuur- en (praktijk)onderzoek;
– het organiseren en steunen van publieksbijeenkomsten waarop duiding wordt gegeven over de onderzoekslijnen van de Stichting;
– het organiseren en steunen van reguliere discussiebijeenkomsten tussen onderzoekers over een specifiek onderzoeksveld binnen de interessesfeer van de Stichting;
– het publiceren van verslagen van de bijeenkomsten;
– het publiceren van studies en onderzoeksresultaten;
– het samenwerken in projecten met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties;
– het steunen van onderzoeks- en scholingsprojecten van andere organisaties. (statuten art.3 lid 2-3)
Financieel:
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies, donaties en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. (statuten art. 4)

Jaarrekening 2019 en 2020

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief – SOC21

Jaarrekening 2020
 20202019
Baten
Inkomsten uit donaties €         17.090,00 €           16.200,00
Inkomsten uit subsidies €                     –  
Overige inkomsten €                     –  
Totale inkomsten  €         17.090,00 €           16.200,00
Lasten
Kosten beheer en administratie €           1.843,50 € 732,71
Besteed aan doelstelling €           5.067,96
Toevoeging aan reserves €         10.178,54 €           15.467,29
Onttrekking aan reserves €                     –   €                       –  
Totale kosten/bestedingen  €         17.090,00 €           16.200,00
Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen €         25.645,83 €           15.467,29
Totale activa  €         25.645,83 €           15.467,29
Passiva
Reserves en fondsen €         25.645,83 €           15.467,29
Langlopende schulden
Kortlopende schulden €                      –  
Totale passiva  €         25.645,83 €           15.467,29

Toelichting Jaarverslag 2020

We kijken terug op een bijzonder jaar, dat is duidelijk. Door de uitbraak van de Covid-19 pandemie is veel anders gegaan dan we dachten. De economische crisis is veel dieper en sneller verlopen dan we verwachtten. Centrale banken hebben een ongekende hoeveelheid geld in de economie gepompt, om een volledige instorting te voorkomen. De sociale ontwrichting door de noodzakelijke pogingen het virus te bestrijden is enorm.

In deze omstandigheden is ook de start van SOC21 anders geweest dan bedoeld. We dachten na voorbereidend werk in 2019 in het nieuwe jaar te kunnen uitpakken met veel nieuwe initiatieven. Vanaf maart zijn we snel overgeschakeld naar online activiteiten. Ook het bestuur heeft deels online gewerkt.

Het geheel overziend is er veel gelukt.

  • De Kick Off bijeenkomst vond op 27 februari in de Boomsspijker in Amsterdam plaats.
  • De leesgroep is op 3 april online van start gegaan. Sindsdien zijn er in totaal 5 bijeenkomsten geweest waarvan een, in augustus, fysiek netjes op ruime afstand.
  • Het opvallendste resultaat was de conferentie op 13 september 2020. Een vijftiental fysiek aanwezigen en veertig online deelnemers uit verschillende landen spraken onder leiding van Marcel van der Linden een dag lang intensief over International Solidarity and Relational Inequality (Internationale Solidariteit en Relationele Ongelijkheid). Panel leden Markus Wissen, Ulrich Brand en John Smith waren in persoon aanwezig. Door de coronamaatregelen nam Ben Selwyn online deel vanuit Brighton. Commentaar werd geleverd door Lucas Poy, Kaveh Yazdani en Kwame Nimako. Zowel qua vorm als qua inhoud een succes, al was de tijd wat kort. De video-registratie staat online via ons YouTube kanaal, ook te vinden via de website. Ook zijn op de website de voorbereidende papers, de commentaren en discussiebijdrages geplaatst.
  • Een vervolgconferentie in samenwerking met de Rosa-Luxemburg-Stiftung is in een vergevorderd stadium van voorbereiding voor 3 en 4 september 2021. Thema zal zijn Historicizing the Imperial Mode of Living (De Imperiale Levenswijze in historisch perspectief).

De werving van nieuwe donateurs is voortgezet maar mede door de omstandigheden beperkt gebleven.

Toelichting Jaarverslag 2019

De Stichting is opgericht op 3 september 2019. Het verenigingsjaar waarop dit verslag betrekking heeft loopt dus vanaf die datum tot en met 31 december 2019. 

We zijn vooral bezig geweest de formele inrichting rond te maken, met een bankrekening, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, erkenning als ANBI, en voor intern gebruik een Huishoudelijke Reglement. Ook werd een Beleidsplan 2019-2020 vastgesteld.

Een eerste plenaire bijeenkomst van het bestuur heeft plaats gevonden. Ook is er informeel overleg geweest tussen de bestuursleden. Voorbereidingen voor de professionele vormgeving van de website en voor de Kick Off begin 2020 zijn in 2019 in gang gezet. Het voorstel voor een conferentie, die in najaar 2020 zijn beslag zal krijgen, is in 2019 besproken.

In een eerste ronde zijn al enige donateurs geworven. Daar zal in 2020 vervolg aan worden gegeven.